PÄRIMUSKURSUSED

JÕULUKOMBESTIK

Kombestiku ülevaade, praktiline käsitlus, kogumisvõimalused.
Jõulukombestik eesti traditsioonilises rahvakultuuris – nimetus, ajaarvestus, välismõjud, usund, argielu, sotsiaalne suhtlus. Kombestikumängud, unustatud jõuluaja rahvamängud.

Jõuluaja regilaulud, rahvalaulud, laulumängud.

NB! Soovi korral jõulukingseppade, kantsikute, tärnide meisterdamine.

Väljundipõhine õppekava

 

Õpetatav aine: Jõulukombestik eesti traditsioonilises rahvakultuuris
Õppekavarühm: ISIKSUSE ARENG

Aine maht:  8h
(loengud 2h, seminar 6 tundi)
Eesmärk: anda ülevaade ja praktilised oskused rahvakalendri jõulukombestikust.
 

Õpiväljundid:
Õppeaine eduka  läbimise järel õppija:

  • rakendab omaenda isiksusest ja huvidest lähtuvalt õpitut igapäevatöös;
  • lõimib õpitut erinevatesse ainevaldkondadesse;
  • eristab ainese edastamisel erinevaid võimalusi erinevate sihtrühmade puhul;
  • määratleb kombestiku erinevaid žanre;
  • märkab folkloori olemasolu igapäevaelus;
  • analüüsib kriitiliselt õpetamisega seonduvaid võimalikke probleeme;

 

Sisu lühikirjeldus:

Kombestiku ülevaade, praktiline käsitlus, kogumisvõimalused.

Jõulukombestik eesti traditsioonilises rahvakultuuris – nimetus, ajaarvestus, välismõjud, usund, argielu, sotsiaalne suhtlus. Kombestikumängud, unustatud jõuluaja rahvamängud.

Jõuluaja regilaulud, rahvalaulud, laulumängud.
NB! Soovi korral jõulukingseppade, kantsikute, tärnide meisterdamine.

 

Õppemeetodid: õpetajakesksed – loengud, esitus ja eeskuju meetodite rakendamine,

  õppijakesksed – arutelud, seminar, teemast lähtuvad esitlused individuaal- ja rühmatöödena.

Loengud: ülevaade traditsioonilisest rahvakultuurist, sh rahvaluulest.

Seminarid: praktiline käsitlus, ülesannete lahendamine.

Iseseisev töö: läbitu rakendamine, analüüs, tagasiside

 

Õpikeskkond: ruum liikumiseks, laud ja toolid õppijaile, paberploki tahvel, videoprojektor.

NB! Vajadusel saab pärimuskool videoprojektorit laenutada ja kaasa võtta.

 

Õppematerjalid: spetsiaalselt koolituse jaoks koostatud jõulukombestiku õpilehed (sh täitematerjal, rahvamängud, laulumängud, regilaulud,  rahvapärimused, tseremooniamäng, mõistatused).

 

Kirjandus

Hiiemäe, Mall 2010. Pühad ja argised ajad rahvakalendris. Kirjastus Varrak. Tallinn.

Hiiemäe, Mall 2006. Lõunaeesti kalendripärimus. Päiv ei ole päiväle veli. Tartu. Eesti Kirjandusmuuseum

Hiiemäe, Mall 1999. Eesti rahvakalender VIII. Tallinn: Eesti Raamat.

Hiiemäe, Mall 1995. Eesti rahvakalender VII. Tallinn: Eesti Raamat.

 

Hindamine:

Mitteeristav.

 

Hindamiskriteeriumid:

Tunnistuse saamiseks peab õppija osalema kõikides loengutes ja seminarides ning tutvustama seminaris oma lahendusi ülesannetele.

 

Koolituse läbiviimine

Koolitaja suudab pakkuda heatasemelist õpet, mis vastab õppija ootustele. Kompetentsuse tagamiseks on nõutav erialane kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad ning erialane praktika antud valdkonnas vähemalt viimase 5 aasta jooksul. Soovituslikult on koolitajal läbitud täiskasvanuhariduse ja pedagoogika alased taseme- või täiendõpped.

 

 

Õppekava kinnitamise aeg 07.11.2018

Jõulukursuse õppekava
Jõulukursuse õppekava